Follow

Here a Spotify playlist with the most played tracks in the last seven days at KEXP Radio

open.spotify.com/playlist/3qqR
This playlist will be updated on a daily basis.
@arjen @djoerd

link to KEXP: kexp.org

@chris je ziet wel dat dit radiostation de playlist niet heel snel varieert, de nieuwste song is alweer 2 dagen oud.

Ideetje om de count te corrigeren voor het aantal dagen dat ie er al instaat?

Dwz, de total count nog vermenigvuldigen met (8-"#days in list")/7?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!