Het kabinet heeft het Corona dashboard gelanceerd met indicatoren voor het beoordelen van de pandemiemaatregelen. Helaas gaan de links naar ‘meer uitleg en data’ niet naar de #opendata, want die publiceert het RIVM nog altijd niet.

zylstra.org/blog/2020/06/het-c

#covid19 #rivm

@chris dank voor die link Chris. Tof dat die data er is. Weet je waarom er a)niet naar wordt gelinkt in t dashboard, b) die niet is ontsloten via de gebruikelijke discovery kanalen (data.rivm / data.overheid), c) de beschrijvende metadata is?

@chris en staat in contrast met bijv. data.overheid.nl/dataset/covid waar het expliciet als gesloten data wordt aangemerkt. Roept dus meer vragen op dan het beantwoord.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!