Follow

cybercriticus Marietje Schaake (D66) wordt door Volkskrant geinterviewd via Zoom....
VK: "Waarom gebruiken we Zoom?"
MS: "Gemak gaat snel boven veiligheid" en "...omdat iedereen het nu eenmaal gebruikt"

Het lijkt wel een stel kinderen die geen eigen verantwoordelijkheid kennen...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!