Follow

Ik had al NextCloud draaien bij Digital Ocean maar nu aan het verhuizen naar Utrechtse partij @thegoodcloud hier de verschillende abo's thegood.cloud/en/individuals en ze hebben free tier van 2Gb om te testen.

@chris @thegoodcloud klinkt goed. Leuk ook dat De Waag een eigen mastodon draait!

@chris @thegoodcloud Ik ben zelf recent overgestapt naar cloud.webo.hosting. Ook Europees, mooi familieabonnement. Veel zelf in te stellen en beheren. Tevreden over.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!