Follow

Ik had al NextCloud draaien bij Digital Ocean maar nu aan het verhuizen naar Utrechtse partij @thegoodcloud hier de verschillende abo's thegood.cloud/en/individuals en ze hebben free tier van 2Gb om te testen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!