Follow

persconferentie in Denemarken: Premierminister vraagt alle bedrijven met klem niemand te ontslaan. Er komt financieel hulp voor de bedrijven,

Alle werknemers krijgen in principe hetzelfde loon, waarvan 75% door overheid betaald wordt met een max van 3,000 per maand.

Bedrijven krijgen alleen deze hulp als ze niemand ontslaan.

Dus Denemarken neemt zorgen over werk/geld van werknemers weg en zorgt dat de structuren in tact blijven om na de crisis weer vol aan de slag te kunnen,

idee voor NL?

@chris ja, dat is die werktijdverkorting regeling! Net in buitenhof duidelijk verhaal minister van Financiën hierover.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!