Follow

Voor alle niet-Ziggo klanten die zo WK handbal finale willen zien (12:30):
dr.dk/drtv/kanal/dr1_20875 is wel geo restricted dus VPN nodig en Deens commentaar!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!