Follow

‘Populisme’ is dan ook geen vies woord, vindt Imamoglu. ‘Het gaat om wat je wilt bereiken. Als populisme wordt ingezet om mensen weg te zetten en uit elkaar te drijven is het gevaarlijk. Maar als een populistische stijl mensen kan verenigen, heb ik er geen problemen mee.
groene.nl/artikel/stop-met-dat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!