Follow

Voor wie interesse heeft voor het WK voetbal vrouwen dat vrijdag begint: ik heb een google sheet gemaakt waarmee je alle verschillende scenarios (uitslagen) kan uit testen en vervolgens zien welke teams er doorgaan op basis van stand en alle tiebreakers en wie tegen wie uitkomt in laatste 16.
docs.google.com/spreadsheets/d

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!